Kjøpsbetingelser

Virkeområde
Kjøp på denne siden er regulert av den nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett, og gjelder for denne nettbutikken og deres kunder. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, lov om angrerett og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse salgsbetingelsen er oppdatert  01.06.2016 iht. til gjeldene lovgivning. Salgsbetingelsene gjelder for avtalen du gjør om ditt kjøp av varer og hvilke rettigheter du har når det kommer til varens egenskaper, betalingsvilkår, leveringsvilkår, og vilkår om reklamasjon og angrerett. Kjøper er den person som foretar bestilling og selger er Nettsiden og firmaet som står ansvarlig for den. Firmainformasjon finner du på faktura og kontakt oss sidene.

Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi opplyser om de totale kostnadene ved utsjekking og det kommer tydelig fram for deg som kunde før du sender og godkjenner bestilling. Herunder fraktgebyrer, porto, fakturagebyr, kortgebyr og andre relevante kostnader for din bestilling. Vi tar forbehold om tastefeil, på produktpriser der det åpenbart må være feilpriset vare.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindene for begge parter når du som kunde sender bestillingen og mottatt av oss i våres bestillingssystem. Dersom det er åpenbare feil i nettbutikken vedrørende varens egenskaper, pris osv. er du som kunde og vi ikke bundet av avtalen når slik at den ene part burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse
Ved fullførelse av bestilling skal du motta en ordrebekreftelse sendt til deg på din e-postadresse. Denne skal inneholde informasjon om din bestilling herunder varene samt også kostnadene tilknyttet bestillingen. Du vil også på vedlegg motta en kopi av salgsbetingelser, informasjon om angrerett og kopi av din ordre. Det er ditt ansvar som kunde at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, leveringsinformasjon osv. Foreligger det feil og det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt med oss snarest mulig slik at vi ev. kan rette dette uten.

Betaling
Ved valg av faktura vil du motta denne på e-post umiddelbart etter bestillingen er foretatt. Mottar du ikke denne vennligst sjekk din søppelpost mappe om den kan ligge der, hvis ikke ta kontakt med oss og vi sender deg denne på nytt. Forfallsdato vil være den som står på fakturaen. Ved manglende betaling ved forfallsdato vil du motta en betalingspåminnelse. Ved manglende betaling vil du motta purring og inkassovarsel 14 dager etter første forfall iht. lov om inkasso. Ved forfall på purring og inkassovarsel vil fordringen Uten noen ytterligere varsel bli sendt over til vår Inkassoselskap, med de ekstra omkostninger dette måtte påføre dem.

Ved valg av postoppkrav vil betaling forfalle ved avhenting av pakke. Uavhentede pakker vil ikke frigi deg for betalingsansvar for ev. frakt og returkostnader som måtte påløpe eller har påløpt. Faktura vil bli sendt, og krevd inn i sin helhet. Ved tilbakebetaling vil dette skje til din bankkonto iht. ordinære rutiner.
Ved bruk av kort vil ditt beløp bli reservert og trukket ved fullførelse av din ordre. Ved kansellering av ordre vil dette beløpet bli tilbakeført til din konto. I noen tilfeller kan det ta et par dager før dette vises på din konto. Dette er avhengig av din banks rutiner, eller kortleverandørs rutiner.

Aldersgrense
Bestiller skal være myndig. Med myndige personer menes personer som har fylt 18 år, og som ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen/umyndiggjort.
Kredittvurdering mv. Ved større ordre, ordre hvor fakturering har blitt valgt som betalingsmetode, eller ordre hvor varer må bestilles inn, tilvirkes eller anskaffes på annen måte kan vi foreta kredittvurdering av deg som kunde. Vi står fritt til å avbryte bestilling på bakgrunn av slik undersøkelse, og eventuelt forespørre at du velger en annen betalingsmetode. Ved mislighold av betaling står både vi og vår inkassopartner fritt til å foreta en kredittvurdering av deg for videre saksgang og innkreving.

Levering
Levering av bestillingen skjer iht. til den fraktmetode som du har valgt ved bestilling. Vi står ikke til ansvar for forsinkelse som ligger hos speditøren. Hvis en vare ikke er på lager, vil din ordre bli sendt så snart alle varene er på lager. Ved utgått fra leverandør, vil vi ta kontakt med deg for å prøve å finne en løsning. Normal leveringstid er 1-3 dager fra utsendelsedato med normal postgang. Dersom ikke annet er nevnt ved valg av fraktmetode sendes pakker normalt daglig.

Ansvar Når din bestilling og varene er overtatt av deg som kunde iht. avtalen er du ansvarlig for varene. Hvis varene blir forsøkt levert og du unnlater å hente varene / overta varene er varene ditt ansvar til du overtar disse iht. norsk kjøpslovgiving.

Undersøkelse av varen Ved mottakelse av varen(e), er det ditt ansvar at du innen rimelig utstrekning så fullt mulig det lar seg gjøre å undersøke om varen(e) er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom den ikke samsvarer eller har mangler må du som kjøper melde fra til oss om reklamasjon.

Reklamasjon ved mangel Dersom det foreligger en mangel ved en vare, må du innen rimelig tid etter du har lagt merke til feilen gi oss melding om dette og at du vil gjøre mangelen gjeldene. Meldefrist senest 2 måneder fra mangelen var oppdaget, men senest 2 år etter mottak av varen. Hvis varen er ment for å vare lengre er reklamasjonsfristen 5 år. Ved forsinkelse må du innen rimelig tid etter leveringstiden er kommet melde ifra til oss at varene ikke er kommet. Ta høyde for helligdager og andre normale forhold som kan forsinke posten (ekstremt glatte veier over fjellene)

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren,som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, via e-post eller å benytte kontaktskjema på vår nettside).

Projo AS (985368481)
Ladegårdsterrassen 9
5033 Bergen, Norge
E-post   : kundeservice@projo.no
Nettside: http://projo.no

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du har underrettet oss om at du vil gå fra avtalen og benytter deg av retten til å angre. Fristen er overhold dersom du sener tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.  Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres, art, egenskaper og funksjon.

Begrensninger i forhold til angrerett

Det er ikke angrerett på forhåndsbestilte varer, tilbudsvarer, varer som allerede nedsatt på grunn av feil/mangler, eller spesialt bestilte varer for kunden. Det er heller ikke angrerett på varer som leveres digitalt herunder elektroniske mønstre som er tilgjengelig for nedlastning på dine kundesider umiddelbart etter bestilling.

Skjema for Angrerett finner du på våres kontakt side, eller vedlagt din ordrebekreftelse

Garanti
Varens garanti sikrer deg som forbruker rettigheter i tillegg til ufravikelig kjøpslovgiving. Der det gis utvidet eller annen garanti fra leverandør vil dette fremkomme av produktinformasjon. Garanti gir ingen begrensninger i forhold til regler om reklamasjon.

Personopplysninger Den informasjonen du fyller ut ved bestilling av dine varer blir lagret sikkert i våres system, og er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre din bestilling og de forpliktelser vi har overfor deg som kunde. Vi oppbevarer og lagrer ikke kortinformasjon ved bruk av kort, da dette behandles av tredjeparts leverandør og lagres sikkert ved bruk av deres løsninger. BankID er her med på å forsikre deg at alle opplysninger blir behandlet på en sikker og forsvarlig metode. Vi vil ikke under noen omstendigheter innhente eller be om ditt personnummer.

Vi vil kun sende deg den informasjonen som gjelder din bestilling og eller de nyhetsbrev du har meldt deg på. VI vil ikke selge din informasjon til tredjeparter som benytter dette i reklameformål. Skulle du ha ytterligere spørsmål om dette eller du vil endre dine nyhetsbrev innstillinger kan du gjøre dette på dine kundesider eller ta kontakt med oss via vår kontakt side eller e-post.

Force Majeure
Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til jordskjelv, flom, andre ekstreme værforhold, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Konfliktløsning
Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen 30 dager etter en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar selgers firmaadresses som grunnlag for verneting.